reklama
PARTNEŘI
NajduZboží.cz

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodejcem, společností Datalogistic, s.r.o. , Slavojova 579/9, 12800 Praha 2, a kupujícím spotřebitelem nebo fyzickou či právnickou osobou. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro spotřebitele, která jsou vymezena §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona.

Vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem  se řídí uvedenými obchodními podmínkami a právními předpisy zákona č. 40/1964 Sb., a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem. 
Právní vztahy mezi prodávajícím a fyzickou, či právnickou osobou se řídí obchodními podmínkami a zákonem č. 513/1991 Sb.

Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Fyzická nebo právnická osoba,  která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující, který uvede při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele (např. nemá právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14dní, reklamace nemusí být vyřízena do 30dní od přijetí,  záruční lhůta může být zkrácena dle požadavků výrobce aj.) 
Prodávající se zavazuje informovat kupujícího prodávaném výrobku, o způsobu správného použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v návodu přiloženém k výrobku.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před dokončením objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a nebude dále poskytována třetí straně.
Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Ceny nabízeného zboží jsou pravidelně aktualizovány a jsou uvedeny v katalogu internetových stránek prodávajícího.
V případě, že zboží přesáhne hranici 30 000,- kč, nebo se jedná o speciální výrobek na objednávku, je prodejce oprávněn požadovat zálohu, či platbu předem formou proforma faktury.
V případě, že cena není předem známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou obou stran později, přičemž má spotřebitel povinnost se do 2 dní od sdělení kupní vyjádřit, zda dané podmínky akceptuje či nikoliv. Pokud kupující ve lhůtě nesdělí své vyjádření, je to považováno jako nesouhlas s a prodávající je následně oprávněn zrušit objednávku bez jakýchkoliv sankcí.

Platnou objednávku je možné podat přes prostředí internetového obchodu, emailem, telefonicky nebo jinou prodejcem nabízenou formou (icq, skype...) Jakákoliv výše uvedená forma objednávky je závazná, přičemž kupující je povinen poskytnout v objednávce nezbytné údaje potřebné k řádnému přijetí a vyřízení. Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Osoby mladší 18 let mohou dle platných právních podmínek uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci. Objednávka kupujícího je závazná okamžikem jejího potvrzení prodávajícím tj. zasláním emailu o přijetí objednávky.
Kupující může objednávku libovolně sledovat, případně upravovat přímo na webových stránkách po přihlášení do svého profilu (platí pro registrované zákazníky).
V případě změny objednávky, která již byla potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží do přepravy, či již zboží upravil dle přání zákazníka. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní storno poplatek ve výši 10% z ceny objednaného výrobku. Tento storno poplatek není platný v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle §53 odst. 7 občanského zákoníku. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody. Objednávka a veškeré dokumenty související s právními úkony mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem musí obsahovat náležitosti kladené obchodní listiny § 13a obchodního zákoníku.

Zboží, které bylo uvedeno v nabídce jako nedostupné  nebo na objednávku, vzniká kupní smlouva až potvrzením objednávky ze strany prodejce. Prodejce tuto objednávku nemusí potvrdit, čímž nevzniká kupní smlouva. V případě, že objednané zboží nebude možné dodat, jelikož se již nevyrábí, nedodává na trh, nebo je dlouhodobě nedostupné ne vlastní vinou prodejce, může být objednávka zrušena, nebo má právo prodejce odstoupit od smlouvy. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu. Pokud toto není s kupujícím možné, je oprávněn prodávající odstoupit. Stejná situace platí i za předpokladu, že došlo k nepředvídatelně výrazné změně ceny.

Dodací lhůty jsou uvedeny u každého výrobku zvlášť a vztahují se pouze na uvedený výrobek.  Stav vyřízení lze taktéž sledovat v online profilu objednávky. V případě, že kupující požaduje pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, je kupující povinen uvést toto skutečnost v objednávce, nebo to neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení přijetí objednávky. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. V případě dodání zboží prostřednictvím dopravce či přepravce se lhůta dodání může prodloužit o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu. Tento fakt se vztahuje především ke zpoždění dopravce, či přepravce, za které prodávající neručí.


Způsob dodání je plně na volbě kupujícího, který si při vyplnění objednávky vybere možnosti dopravy, s tím spojené platby, případně vyzvednutí na skladě.
Prodávající doporučuje využít vhodnou přepravu či dopravu vzhledem k charakteru zboží a především k možnostem převzetí a zastižení kupujícího.
Přesná cena služby je uvedena u volby dopravného.

Obchodní balík / Profi balík České Pošty - Doběrečné - 115 Kč bez DPH
Obchodní balík / Profi balík České Pošty - Platba předem - 105 Kč bez DPH

Obchodní balík / Profi balík České Pošty - Slovensko - Doběrečné - TATO MOŽNOST DOPRAVY ZATÍM NENÍ STANOVENA
Obchodní balík / Profi balík České Pošty - Slovensko - Platba předem - TATO MOŽNOST DOPRAVY ZATÍM NENÍ STANOVENA

Obchodní balík GLS - Doběrečné - 145 Kč bez DPH
Obchodní balík GLS - Platba předem - 135 Kč bez DPH

Obchodní balík GLS - Slovensko -  Doběrečné - 206 Kč bez DPH
Obchodní balík GLS - Slovensko - Platba předem - 195 Kč bez DPH

Osobní odběr - Hotově - 59 Kč bez DPH - TATO MOŽNOST NYNÍ NENÍ K DISPOZICI
Osobní odběr - Platba předem - 49 Kč bez DPH - TATO MOŽNOST NYNÍ NENÍ K DISPOZICI

Obchodní balík GLS / České Pošty - Platba předem při nákupu nad 1000 Kč bez DPH - DOPRAVNÉ ZDARMA

Cena dopravy se může zvýšit u zboží s nominální hodnotou nad 30.000 Kč z důvodů příplatků za pojištění.

Veškeré objednávky jsou realizovány ve všední. Objednávky přijaté ve dnech pracovního volna (víkendy, svátky), budou zpracovány až následující pracovní den.
V případě časových posunů dodání vícekusového zboží, se může po dohodě prodávající rozhodnout pro vícekusové dodání. V tomto případě jsou nadbytešné náklady nad rámec vzájemné kupní smlouvy hrazeny prodávajícím. Pokud se zákazník rozhodne rozdělit objednávku na více zásilek sám,  je každé další poslání placené.

Zboží je dodáváno prostřednictvím pojištěných, bezpečně zabalených zásilek v ochranném obalu,  tak aby se předešlo poškození zboží, kdy vnější použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Obalový materiál použitý pro přepravu zboží je určen k  jednorázovému užití a je nevratný.
Při převzetí zásilky od přepravce či dopravce je povinností kupujícího dbát zvýšenou pozornost na stav dodané zásilky tj. povrchu kartonového obalu, ochranné pásky, nebo dalším vnějším (např. sražené rohy krabice svěčí o špatném zacházení se zásilkou a jeho pádek z výšky, které může poškodit obsahu. V tomto případě trvejte na sepsání reklamačního protokolu s řidičem nebo pracovníkem pošty. Balík si pečlivě prohlédněte. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena. Pokud si kupující nevyzvedne objednané zboží ve skladu prodávajícího v dohodnutém ani nově stanoveném termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit 2. den po uplynutí náhradního termínu pro převzetí zboží, který prodávající kupujícímu sdělí, kdy o tomto odstoupení je povinen kupujícího informovat. Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží na výdejním skladě či nepřevzetím od přepravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci ve smyslu § 455 obch.zák. Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí zboží. Kupujícímu spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným potížím spojených s pozdější reklamací stavu dodávky. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku výdeje bez vad (pokud není uvedeno), a to ve smyslu § 616 o.z.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (koncový zákazník - spotřebitel)
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. internetový obchod, telefonu, email, icq aj. má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující na vlastní náklady doručit prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím. Dodání lze realizovat jakoukoliv přepravní formou, přičemž během dopravy nesmí dojít k poškození či jiné závadě na zboží. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv pokuty.
Kupní cena je vrácena kupujícímu dle dohody tj. bankovním převodem nebo platbou na adresu dle dále uvedených podmínek. Kupující spotřebitel nemá nárok na vyplacení hodnoty zboží bez nákladů na dopravné. V případě navrácení nekompletního nebo jinak vadného, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obč.Z., které vzniklo spotřebiteli. Spotřebitel v tuto chvíli může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání, dále při koupi audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující spotřebitel jejich originální obal a při koupi periodik, novin a časopisů. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem.
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu nemožnosti kontaktu se zákazníkem pro případ potvrzení nestandardní objednávky či její úpravě, jeho nesolventnímu jednání, nebo vyšší moci.
Upozorňujeme, že pěněžní částka je po kontrole vráceného zboží vyplacena nejpozději do 30 kalendářních dní pomocí bankovního převodu. Za vystavení složenky na adresu je počítán manipulační poplatek RB/ČP dle níže uvedeného ceníku.

Odstoupení od kupní smlouvy - (fyzická nebo právnická osoba - podnikatel)
Prodlení dodání zboží prodávajícím se považuje za nepodstatné porušení smlouvy vyjma ustanovení § 345 odst.2 obch.zák. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že objednávka již byla vyřízena a odeslána na adresu kupujícího. Pokud je zboží dodáváno v plastovém obalu, který je nenávratně poškozen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. 
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu nemožnosti kontaktu se zákazníkem pro případ potvrzení nestandardní objednávky či její úpravě, jeho nesolventnímu jednání, nebo vyšší moci.

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.

ADRESA PRO KORENSPONDENCI A REKLAMACE:

DATALOGISTIC, S.R.O.
P. O. BOX 4
ŠKOLNÍ 742/7A
360 17 KARLOVY VARY
(ZASÍLÁNO VÝHRADNĚ SLUŽBAMI ČESKÉ POŠTY)

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodejcem, internetovým obchodem AQCOMP.cz se sídlem sídlem Slavojova 579/9, 12800 Praha 2, a kupujícím spotřebitelem nebo fyzickou či právnickou osobou. Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro spotřebitele, která jsou vymezena §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského, kdy kupující spotřebitel je vymezen § 52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb.. Rozdílnost práv a povinností kupujících podnikatelů od kupujících spotřebitelů je určen z důvodu, že kupující podnikatelé mají právní vztahy s prodávajícím dle obchodních podmínek zákona č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů. Kupující spotřebitelé mají právní vztahy založené s prodávajícím zákon č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno přes internetový obchod Superkamery.cz, sídlem MEISTER, Nejdlova 924/3, 36017 Karlovy Vary, a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému je daňový doklad, který současně slouží jako dodací a záruční list. Na daňovém dokladu je vždy uvedeno evidované sériové nebo produktové číslo. Při reklamaci zboží je vždy doporučeno přiložit průvodní dopis s popisem závady a potřebnou dokumentaci, jimž kupující prokazuje, že reklamované zboží nabyl u prodejce, čímž taktéž přispěje k urychlení a zjednodušení reklamačního řízení.

Reklamace (koncový zákazník - spotřebitel)

Pokud kupující spotřebitel zjistí poškození dodaného zboží nebo jakýkoliv nesoulad mezi daňovým dokladem a pořízeným zbožím, je povinen neprodleně a prokazatelným způsobem kontaktovat prodejce k odstranění těchto vad. Nároky kupujícího spotřebitele řeší § 616 o.z.
Rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím přijetí, ledaže kupující o rozporu prokazatelně věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes toto přijal bez výhrad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo volby řešit odstranitelnou vadu záruční opravou či výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

 

Odstoupení od kupní smlouvy - (fyzická nebo právnická osoba - podnikatel)
Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně. Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží nebo nesoulad mezi daňovým dokladem a pořízeným zbožím, je povinen neprodleně a prokazatelným způsobem kontaktovat prodejce k odstranění těchto vad. V případě, že tak neučiní, nebude na jeho pozdější reklamace brán zřetel.

 

Záruční lhůta je uvedena na daňovém dokladu, záručním nebo dodacím listu. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se ve smyslu § 19(3) Zákona na ochranu spotřebitele prodlužuje pouze o dobu, po dobu od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl kupující povinen si zboží převzít. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel vyzvedne věc, ale do chvíle, kdy byla věc opravena a spotřebitel si ji mohl vyzvednout.
V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba, která však může být jiného charakteru, než u původního výrobku.
Pokud  dodavatel na trh nebo přímo výrobce zboží poskytuje na některé z nabízeného zboží záruku kratší než 24 měsíců, poskytuje prodávající kupujícímu podnikateli pouze záruku v tomto rozsahu.

U odběratelem vybraných a nakoupených dílů nezaručujeme kompatibilitu a zboží z důvodu nekompatibility nevyměňujeme. Toto neplatí v případě, kdy si odběratel kupuje celou sestavu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem),
- mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou,
- porušením ochranných pečetí, protiprachových pásků na HDD a garančních nálepek, pokud na výrobku jsou,
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry obvyklému prostředí nebo parametrům,
- zboží bylo poškozeno živly,
- pokud byly škody způsobeny počítačovými viry,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

 

Na veškeré spotřební zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Na vady zboží vzniklé v důsledku opotřebení se záruka nevztahuje.
Zboží s životností kratší než 24 měsíců je vždy označeno v nabídce prodávajícího a písemně uvedeno na daňovém dokladu, dodacím nebo záručním listě. U těchto výrobků se již z jejich povahy a technologického zpracování předpokládá již při jejich výrobě zaručené užívání kratší než 24 měsíců. Typickým příkladem jsou všechny baterie a napájecí články se záruční lhůtou v délce trvání 6 měsíců.

Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to ale důvod k reklamaci zboží.
Z občanského zákoníku tedy vyplývá, že záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením obvyklé životnosti výrobku, která je při běžném užívání zaručena.
Doživotní zárukou je myšlena doba, po kterou vlastní daný produkt původní majitel nebo doba do 5 let od ukončení výroby daného produktu. 
Platná je doba, která vyprší dříve. Tato záruka je poskytována u zboží, u kterého je uvedena a písemně potvrzena prodávajícím. Doživotní záruka je specifikována maximálně do 10 let stáří od prodeje.

Seznam servisních partnerů, jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu Superkamery.cz.  Kupující spotřebitel má právo ve smyslu § 625 o.z. uplatnit reklamaci těchto výrobků i přímo u prodávajícího, kdy v těchto případech se postupuje takto:

Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího (viz. Kontakt). Vadný výrobek je možné dodat k reklamaci samotný, doporučujeme však doručit včetně příslušenství, příruček, dokladů, kabelů a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Může to urychlit vyřízení reklamace a odstranit následné komplikace s doposláním chybějícího příslušenství v případě výměny kompletního zboží za nové. Při reklamaci zboží je vždy doporučeno přiložit průvodní dopis s popisem závady a potřebnou dokumentaci, jimž kupující prokazuje, že reklamované zboží nabyl u prodejce. Na základě dokumentace se zkontroluje správnost sériových čísel a posoudí se reklamovaná vada.  Pokud je to možné, o důvodnosti reklamace a jejího zahájení se rozhodne ihned (v rámci jednoho pracovního dne), o čemž bude kupující elektronicky informován. V případě složitějšího posudku má právo prodávající na vyjádření do 3 pracovních dní.
V případě, že se posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede se tato skutečnost taktéž v elektronickou formou (zamítnutá reklamace).

Pokud zjistí následné servisní řešení, že reklamovaná vada není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel nárok dle § 598 o.z. 

Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Specifikace závady:

Vady odstranitelné
Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, má kupující spotřebitel právo na výměnu zboží či týká-li se taková vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není - li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. 

Nerentabilní oprava
Jde-li o nerentabilní opravu, jedná se o vadu, kterou lze odstranit, avšak výrobce se tomu vzhledem k náročnosti opravy brání a vystavuje protokol o výměně výrobku za nový. V tomto případě je výrobek vyměněn za nový, který musí mít minimálně stejné parametry s reklamovaným zbožím. Jedná se totožný výrobek, nebo novější revize / modelová řady, pokud se identický výrobek již nevyrábí. . Po dohodě se spotřebitelem je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.Není - li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. 

Právo na výměnu zboží má kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamce stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamce různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamce 3 podstatných vad na věci zároveň.
Kupující spotřebitel má, v případě výskytu většího množství odstranitelných vad, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci.

Vady neodstranitelné
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. 
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Odběratel dostane nový záruční list, a další případné reklamace bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.
Kupující spotřebitel má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci.

Seznam servisních partnerů, jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu Superkamery.cz.
Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění. V případě, že autorizovaný servis posoudí závadu jako neodstranitelnou a reklamaci nevyřeší, je kupující podnikatel povinen uplatnit reklamaci této vady u prodávajícího v záruční době, která se prodlužuje o dobu, kdy byl předmět reklamace v autorizovaném servisu.

Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího (viz. Kontakt). Vadný výrobek je možné dodat k reklamaci samotný, doporučujeme však doručit včetně příslušenství, příruček, dokladů, kabelů a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Může to urychlit vyřízení reklamace a odstranit následné komplikace s doposláním chybějícího příslušenství v případě výměny kompletního zboží za nové. Při reklamaci zboží je vždy doporučeno přiložit průvodní dopis s popisem závady a potřebnou dokumentaci, jimž kupující prokazuje, že reklamované zboží nabyl u prodejce. Na základě dokumentace se zkontroluje správnost sériových čísel a posoudí se reklamovaná vada.  Pokud je to možné, o důvodnosti reklamace a jejího zahájení se rozhodne ihned (v rámci jednoho pracovního dne), o čemž bude kupující elektronicky informován. V případě složitějšího posudku má právo prodávající na vyjádření do 3 pracovních dní.
V případě, že se posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede se tato skutečnost taktéž v elektronickou formou (zamítnutá reklamace).

Podstatné porušení smlouvy
Pokud má zboží vady nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se porušení smlouvy podstatným způsobem.
V takovém případě může kupující požadovat odstranění vad, není-li to možné výměnou zboží. V tomto případě je výrobek vyměněn za nový, který musí mít minimálně stejné parametry s reklamovaným zbožím. Jedná se totožný výrobek, nebo novější revize / modelová řady, pokud se identický výrobek již nevyrábí. . Po dohodě se spotřebitelem je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry. Není - li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Práva kupujícího zaručená obchodním zákoníkem nejsou tímto ujednáním dotčena.
Volbu mezi shora uvedenými nároky má kupující podnikatel pouze pokud ji provede ve svém oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Jestliže kupující podnikatel neprovede svoji volbu včas, tj. ve lhůtě shora uvedené, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy
Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy.

V tomto případě může kupující podnikatel požadovat odstranění vad nebo slevu z kupní ceny.
O tom, zda bude vada odstraněna opravou nebo jeho výměnou rozhoduje prodávající, nikoliv kupující podnikatel !

Přiměřená lhůta pro odstranění vad opravou činí 30 kalendářních dnů, v odůvodněných případech může být přiměřená lhůta stanovena jiná, ve které vady zboží odstraní. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, má se za to, že ji stanovil sám. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce, může kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy může kupující pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní prodávajícího při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů.

 

Výrobky značky Sanyo nemají oficiální servisní zastoupení na území ČR. V případě reklamačního řízení, je vadný výrobek zasílán do servisu mimo území ČR. Lhůta pro vyřízení reklamace je pro kupujícího podnikatele stanovena na 60 dní, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak!

 

Prodávající neručí za jakoukoliv ztrátu dat obsažených v reklamovaném zboží. (pevný disk, paměťová karta apod.)

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodejci.
K odstoupení od smlouvy nedojde, jestliže kupující podnikatel nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel s výjimkou případů, kdy není vinen na změně stavu zboží nebo ke změně stavu došlo v důsledku řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.

Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující podnikatel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 441 odst. 4 obchodního zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou započtení hodnoty opotřebení či spotřebování zboží na vrácenou kupní cenu. Kupní cena je kupujícímu vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží. Hodnotu opotřebení či spotřebování určuje prodejce, kdy výše opotřebení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité. Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno prostřednictvím přepravce, nemá kupující podnikatel právo na náhradu nákladů na přepravu.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce nebo dopravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen přepravní obal, který dává najevo, že zboží uvnitř je poškozeno nešetrným zacházením nebo nevhodným uskladněním (voda, sníh aj.). Věnujte prosím kontrole stavu zásilky zvýšenou pozornost, především ohledně stavu povrchu kartonového obalu, ochranné pásky, nebo dalším vnějším vlivům (např. sražené rohy krabice svěčí o špatném zacházení se zásilkou a jeho pádek z výšky, které může poškodit obsahu). V tomto případě trvejte na sepsání reklamačního protokolu s řidičem nebo pracovníkem pošty.
Reklamační řád přepravních a dopravních společností:
Česká Pošta http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/zasady-pro-dodavani/zasady-pro-dodavani-postovnich-zasilek-a-poukazanych-peneznich-castek-id999/
General Parcel http://www.generalparcel.cz/Zakaznicke-centrum.aspx

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a       (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.